Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Świetlica szkolna - nabór

Szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach
Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej
Rok szkolny 2019/2020
 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia. Karty zgłoszeń można pobrać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły, w świetlicy.
 2. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy złożyć w świetlicy do 13 września 2019 r.
 3. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z klas I-III, a następnie starsze, według kryteriów:
  • obydwoje rodzice pracują (nie pozostają na urlopie macierzyńskim i wychowawczym),
  • dzieci wychowywane przez jednego z rodziców.
 4. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy są umieszczane na liście rezerwowej. Umieszczenie na tej liście nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje powołana przez dyrektora szkoły komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawcy świetlicy.
 6. Uczniowie niespełniający kryterium przyjęcia do świetlicy, którzy oczekują ze względów organizacyjnych na stałe zajęcia pozalekcyjne, mogą korzystać z opieki świetlicy w wybranym dniu i godzinie, tylko po uprzednim zgłoszeniu takiej konieczności przez rodziców u wychowawcy świetlicy.
 7. Kwalifikacja dzieci odbędzie się 16 września 2019 roku. Listy dzieci zostaną podane do wiadomości 18 września 2019 roku o godz. 15.00 (świetlica, sekretariat).

 

    Pobierz:

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 oraz wymagane oświadczenia

2. Regulamin świetlicy szkolnej 2019/2020
 


Świetlica

Szczegóły

Godziny pracy świetlicy szkolnej

poniedziałek - piątek

od godz. 700 do godz. 1700

 


 
ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stawka za obiad wynosi  4,00 zł
 2. Zapisy na stołówkę dokonywane są na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna prawnego (Karta zgłoszenia dziecka na stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach)
 3. Wypisy ze stołówki szkolnej dokonywane są tylko na podstawie pisemnej rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego (Karta rezygnacji dziecka z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach) od miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji.
 4. W przypadku doraźnej nieobecności ucznia korzystającego z obiadów informację przekazuje rodzic bezpośrednio lub telefonicznie do intendentki  do godz. 9.00 w dniu nieobecności.
 5. Obiady nieodwołane podlegają pełnej odpłatności. Nieobecności z tytułu wycieczek szkolnych całej klasy zgłasza Wychowawca.
 6. Nieobecności z tytułu zawodów sportowych, konkursów  zgłasza nauczyciel pełniący opiekę nad uczniami.
 7. W związku z obowiązkiem wprowadzenia scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług dokonywanie płatności za obiady odbywa się z dołu (po zakończeniu miesiąca i rozliczeniu zgłoszonych  nieobecności) w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca (za obiady wydane w miesiącu grudniu płatność  do 23 grudnia, za obiady wydane w czerwcu płatność do 30 czerwca).
 8. Po zakończeniu każdego miesiąca rodzic zgłaszający dziecko otrzymuje rozliczenie, na podstawie którego należy dokonywać płatności. Informacji może uzyskać bezpośrednio u wychowawcy lub w dzienniku elektronicznym.
 9. Nieopłacenie obiadów w/w terminie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowej wpłaty.
 10. Nieopłacenie należności za obiady za okres dwóch miesięcy skutkować będzie usunięciem dziecka ze stołówki szkolnej.
 11. Wpłaty za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na konto:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. 1 Maja 15

nr konta 80-1020-3352-0000-1002-0193-3795


Prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty następujących danych:

 
Imię i nazwisko dziecka, klasa…………….

Opłata za obiady za miesiąc ......................

 Pobierz:

>> Karta zgłoszenia dziecka na obiady <<

>> Karta rezygnacji z obiadów <<


 

Obiady!!!

Prosimy uczniów o przestrzeganie poniższych godzin wydawania obiadów:

 

PRZERWA KLASY
11.25 - 11.40


Ia, Ib, Ic, Id, Ie,
IIc, IId, IIe

12.25 - 12.40
IIa, IIb
IIIb, IIIc, IIId, IIIe


13.25 - 13.40

 

IIIa
klasy IV
klasy V


 


 

   
© ALLROUNDER