• Obiady

   • REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  IM. T. KOŚCIUSZKI

    W SKIERNIEWICACH

     

     

      Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej są:

     

    1. Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie.  W przypadku braku wpłaty wydanie posiłku dziecku będzie wstrzymane do czasu uregulowania należności. Rodzic odpowiada  za prawidłową kwotę płatności.
    2. Uczniowie, którym obiady finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .
    3. Pracownicy szkoły.

     

     Obiady w stołówce szkolnej wydawane są na trzech przerwach:

     • 11.25 – 11.40
     • 12.25 – 12.40
     • 13.25 – 13.40
    1. Wydawanie obiadów będzie się odbywało według ustalonego harmonogramu.
    2. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie.
    3. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej.
    4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.

     

    Zasady zachowania w stołówce szkolnej

    1.   Uczeń po wejściu do stołówki szkolnej zajmuje określone miejsce.
    2.  Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce i są obsługiwani przez personel kuchni.
    3.   Podczas wydawania posiłków, na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
    4.   Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
    5.   W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

     

    Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

    1. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
    2. kulturalnego spożywania posiłków,
    3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
    4. kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
    5. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
      

     Zapisy na obiady

     

    1. W celu zapisania dziecka na obiady rodzic wypełnia odpowiednią deklarację obiadową (karta_na_obiady.pdf), którą należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (ul.1 Maja 15).
    2. Stołówka szkolna zapewnia obiady w formie dwudaniowych posiłków. Nie ma możliwości wykupienia tylko jednego dania.

     

     Opłaty

     

    1. Opłaty za posiłki są uiszczane do 15-ego dnia następnego miesiąca (oprócz miesięcy grudzień i czerwiec, kiedy to opłaty należy dokonać w danym miesiącu, tj. do 31 grudnia za grudzień i do 30 czerwca za czerwiec). Proszę o dokonywanie wpłat co najmniej na 2 dni wcześniej przed wskazanym wyżej terminem, ze względu na różny czas transferu pieniędzy pomiędzy bankami.
    2. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym i zamieszcza informację o niej na stronie internetowej szkoły.
    3. Wysokość opłat za posiłki szkolne dla uczniów, ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
    4. Wysokość opłat za posiłki szkolne dla pracowników, ustala się w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku oraz kosztów utrzymania stołówki.
    5. Wysokość opłat za obiady szkolne w stołówce wynosi:
     • 1) jeden posiłek dla ucznia - opłata 6,50 zł,
     • 2) jeden posiłek dla pozostałych osób uprawnionych – 8,00 zł.
    6. Wpłatę za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem bankowym na konto szkoły nr: 
     80 1020 3352 0000 1002 0193 3795
     .
    7. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.
    8. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia/pracownika, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz klasę, do której uczeń uczęszcza. Brak wpłaty na koncie szkoły zgodnie z podanym w regulaminie  terminem, może skutkować tym, że uczeń nie otrzyma obiadu w stołówce szkolnej.
    9. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem, a szkołą prowadzącą stołówkę.
    10. Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc jest każdorazowo  wysyłana do wszystkich stołowników w formie elektronicznej (poprzez dziennik elektroniczny Librus lub poczta elektroniczna).
    11. W przypadku gdy uczeń/pracownik  korzystał z obiadów w danym miesiącu i miał odpisy, informację o całkowitym koszcie za obiady uprawnieni będą otrzymywali indywidualnie poprzez e-dziennik lub lub pocztę elektroniczną do 6-go dnia następnego miesiąca.
    12. Rodziców dziecka, którzy nie otrzymają maila z kwotą do zapłaty za obiady, obowiązuje opłata za cały miesiąc. Oznacza to, że dziecko nie miało odpisów.
    13. W przypadku braku opłaty za obiady w terminach określonych w pkt. 1, obiad nie zostanie stołownikowi wydany.

     

    Zwroty za obiady

    1. Każdą nieobecność ucznia/pracownika szkoły (niekorzystanie z obiadu) należy zgłosić do 15:00 dzień wcześniej lub w nagłym przypadku  (np. choroby) w tym samym dniu do godziny 9:00  telefonicznie do sekretariatu szkoły (46 833 32 72).
    2. Opłata miesięczna za obiady będzie pomniejszona o wartość prawidłowo odwołanych obiadów.

     

     

    Rezygnacja z obiadów

     

    1. Rezygnację z zadeklarowanego żywienia ucznia/pracownika należy zgłosić  wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie szkoły. W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji z obiadów na piśmie rodzic/pracownik jest zobowiązany do pokrycia kosztu przygotowanych a niewykorzystanych posiłków. Druk rezygnacji z obiadów dostępny jest na stronie szkoły (załącznik nr 2).
    2. Termin rezygnacji z obiadów nie może być wcześniejszy lub ten sam co data złożenia druku rezygnacji.

     

    Postanowienia ogólne

     

    1. Wyżej wymieniony Regulaminu stołówki Szkolnej rodzice/pracownicy będą mieli do wglądu na stronie internetowej szkoły.
    2. Kuchnia nie wydaje obiadów na wynos.
    3. W przypadku nagminnego naruszania terminu płatności lub w sposób rażący łamania zasad kulturalnego spożywania posiłków oraz zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu w stołówce szkoła ma prawo odmówić zapisu ucznia na obiady.
    4. Podczas przerw obiadowych kolejności, porządku oraz bezpieczeństwa  w stołówce pilnują wyznaczeni nauczyciele dyżurujący.
    5. W trakcie wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłki oraz wyznaczeni pracownicy szkoły. Zabrania się przebywania w stołówce osobom postronnym.
    6. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
    7. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
    8. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły.
    9. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie
     z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
    10. Posiłki są przygotowywane z wykorzystaniem środków spożywczych spełniających wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
    11. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w ust. 5.

     

    Podstawa prawna:

    Art. 106 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz.59)

     

     

     

     

     

  • Dokumenty do pobrania

   • Harmonogram wydawania obiadów w budynku B (Kilińskiego)

   • Poniedziałek:
    godzina 11:35 - klasa 6b
    godzina 12:25 - klasa 6a, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f

    Wtorek:
    godzina 11:25 lub 13:25 - klasa 8a, 8b, 8d (przed lub po zajęciach na hali)
    godzina 12:25 - klasa 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 8c 8e, 8f

    Środa:
    godzina 12:25 - klasa 8e
    godzina 13:25 - klasa 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f

    Czwartek:
    godzina 11:35 - klasa 8f
    godzina 12:25 - klasa 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

    Piątek:
    godzina 12:25 - klasa 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f

    W przypadku gdy uczeń jest zwolniony z zajęć (np. religii lub wf) i kończy wcześniej zajęcia, może pójść na obiad w innych godzinach i zgłosić ten fakt osobie dyżurującej.