• Historia

    • 25.01.1916
     • Pierwsza wzmianka

      Pierwsza wzmianka

        Pierwszy zapis o powołaniu placówki pochodzi z 25.01.1916 roku, z którego wynika, że czas wojny nie zaszkodził w założeniu i otwarciu oddziałów szkolnych. Dnia 25.01.1916 roku na posiedzeniu nowo powołanej Korporacji Rady Miejskiej padł wniosek o otwarcie dwóch nowych klas szkoły ludowej i przyjęciu przez miasto dwóch prywatnych szkół elementarnych. Wniosek został przyjęty. Jedną z tych szkół była Szkoła Podstawowa nr 2. Pierwsza siedziba szkoły to prywatny budynek przy ulicy Piotrkowskiej, obecnie Batorego. Funkcję kierownika piastował Michał Winiarski.

    • 1934 r.
     • Rozpoczęcie budowy

      Rozpoczęcie budowy

      Do budowy Szkoły Podstawowej nr 2 przystąpiono w 1934 roku na placu przy ulicy Stodolnej, obecnie 1 Maja. Koszt budowy oceniono na 100.000 zł. W roku 1934 kierownikiem szkoły został Wacław Medyński. W 1935 roku oddano budynek do użytku, a po poświęceniu i uroczystym otwarciu placówki nadano jej imię Józefa Piłsudskiego.

    • 1939-1945
     • Czas wojny

      Czas wojny

      Podczas okupacji szkołę przeniesiono do innych budynków - do „Belwederu”, na ulicę Stryjowską, do Łaźni Miejskiej, do SP 6 na ul. Senatorską. W okresie okupacji nauczyciele tej szkoły podjęli tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny w 1945 roku Szkoła Podstawowa nr 2 powróciła do budynku przy ulicy 1 Maja.

    • 1945-1946
     • Baza szkoły

      Baza szkoły

      W pierwszym po wojnie roku nauki 1945/46 w Szkole Podstawowej nr 2 pracowało 21 nauczycieli. W roku 1951 nauczyciele dokonali spisu dzieci w wieku szkolnym, osobiście odwiedzając domy znajdujące się w rejonie szkoły. Szkole prowadzono dożywianie, którym objęto 150 dzieci. Szkoła jako jedyna w Skierniewicach posiadała salę gimnastyczną wyposażoną w drabinki oraz gabinet fizyczno - chemiczny. Na boisku szkolnym został odbudowany tor saneczkowy.

    • 1963 r.
     • Patron szkoły

      Patron szkoły

      W 1961 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w ramach reformy reformy szkolnej została zakwalifikowana do grupy szkół 8 - letnich. W tym samym roku Jednostka Wojskowa im. Tadeusza Kościuszki wyraziła chęć objęcia patronatu nad szkołą. Dnia 23.06.1963 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Tadeusza Kościuszki Szkole Podstawowej nr 2. Szkoła w lata siedemdziesiąte weszła wraz ze zmianą kadry kierowniczej. Obecny dyrektor Wacław Medyński przeszedł na zasłużoną emeryturę, a na jego miejsce przyszedł nowy dyrektor mgr Wincenty Jastrzębski.

    • 1970-1980
     • Najlepsza w powiecie

      Najlepsza w powiecie

           W 1972 roku rozpoczęto organizowanie klasopracowni. Powstały klasopracownie: matematyczna, j. polskiego, j. rosyjskiego, geograficzna, zajęć praktycznych dla dziewcząt. W wyniku przeprowadzonej wizytacji pod koniec roku szkolnego 1972/73 Szkołę Podstawową nr 2 w Skierniewicach uznano za najlepszą w powiecie.

            W sierpniu 1977 roku następuje zmiana na stanowisku dyrektora funkcję obejmuje mgr Jan Stefański.W związku z planowanym wprowadzeniem w nowym roku szkolnym 1978/79 pierwszej klasy w ramach 10 - latki, utworzono oddział przedszkolny.

    • 1980
     • Włodzimierz Pabijanek

      Włodzimierz Pabijanek

         Rok 1979 przynosi następne zmiany na stanowisku dyrektora. Funkcję tę objął mgr Włodzimierz Pabijanek. W tym samym roku 16.10 następuje oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły oraz otwarcie Izby Pamięci i Tradycji.

           W dniu 1.02.1980 r. szkołę odwiedził Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego generał Dywizji Włodzimierz Oliwa.

            Dnia 14.10.1980 Dowództwo 1 Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki przyznało Szkole Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki Odznakę Kościuszkowską wraz z legitymacją.