• Ubezpieczenie

   • NUMER POLISY UCZNIÓW: EDU-A/P 134114 119273
    na rok szkolny 2023/2024

    Drodzy Rodzice

    W bieżącym roku szkolnym firma, która została wybrana w celu świadczenia usługi ubezpieczenia dzieci i młodzieży w naszej placówce to InterRisk.

    Roczny koszt ubezpieczenia dziecka to 34 zł. Opłatę należy uiścić u wychowawcy klasy do dnia 30 września br.

    Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU Plus. 
     

    1. Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne podawane są w innych dokumentach, w tym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 18/04/2023 roku

    https://interrisk.pl/wp-content/uploads/2023/04/OWU-EDU-PLUS-obowiazujace-od-19.04.2023r..pdf

     
    2. Obsługę Ubezpieczeniową prowadzi Kancelaria Brokerska Modus z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice tel. (46) 834 92 45

    3. Zgłaszanie roszczeń
    Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

    • Internetowo – za pośrednictwem strony internetowej www.interrisk.pl link poniżej: https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
    • Pocztą tradycyjną – kompletną dokumentację należy wysłać na poniższy adres: Przegr. Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice
    • Pocztą elektroniczną – skany wymaganych dokumentów (wskazanych w § 21 OWU) należy przesłać na adres e-mail: szkody@interrisk.pl
    • Telefonicznie – na numer telefonu Interrisk Kontakt: (22) 575 25 25
    • Kancelaria Brokerska Modus -ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice, tel.  (46) 834  92 45

    4. Do zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia EDU PLUS niezbędne są n/w dane i dokumenty:

    •    dane Ubezpieczającego - Szkoły
    •    seria i numer polisy, z której będzie zgłaszane roszczenie: EDU-A/P 119273
    •    dane osoby Ubezpieczonej
    •    dane rodzica, opiekuna lub osoby Uprawnionej do otrzymania świadczenia
    •    numer rachunku bankowego, na które należy wpłacić świadczenie

        Wszystkie powyższe dane należy umieścić w druku zgłoszenia roszczenia.

        Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie www.interrisk.pl pod poniższym linkiem: https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/

    5. Osoby dedykowane do obsługi ubezpieczeniowo- likwidacyjnej w KB MODUS:
        
    •    Iwona Gajda, tel: 727 606 506, e-mail: igajda@modusbroker.pl
    •    Magdalena Wojtysiak, tel: 667 911 667, e-mail: mwojtysiak@modusbroker.pl
    •    Sekretariat, tel: (46) 834  92 45,
     

  • Dokumenty