• Obiady

   •  ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    1.  Stawka za obiad wynosi  4,50 zł.
    2.  Zapisy na stołówkę dokonywane są na podstawie pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna prawnego (Karta zgłoszenia dziecka na stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach).
    3.  Wypisy ze stołówki szkolnej dokonywane są tylko na podstawie pisemnej rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego (Karta rezygnacji dziecka z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach) od miesiąca następującego po miesiącu rezygnacji.
    4.  W przypadku doraźnej nieobecności ucznia korzystającego z obiadów informację przekazuje rodzic bezpośrednio lub telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 9.00 w dniu nieobecności.
    5.  Obiady nieodwołane podlegają pełnej odpłatności. Nieobecności z tytułu wycieczek szkolnych całej klasy zgłasza Wychowawca.
    6.  Nieobecności z tytułu zawodów sportowych, konkursów  zgłasza nauczyciel pełniący opiekę nad uczniami.
    7.  W związku z obowiązkiem wprowadzenia scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług dokonywanie płatności za obiady odbywa się z dołu (po zakończeniu miesiąca i rozliczeniu zgłoszonych  nieobecności) w terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca z wyjątkiem miesiąca grudnia i czerwca (za obiady wydane w miesiącu grudniu płatność  do 23 grudnia, za obiady wydane w czerwcu płatność do 30 czerwca).
    8.  Po zakończeniu każdego miesiąca rodzic zgłaszający dziecko otrzymuje rozliczenie, na podstawie którego należy dokonywać płatności. Informacji może uzyskać bezpośrednio u wychowawcy lub w dzienniku elektronicznym.
    9.  Nieopłacenie obiadów w/w terminie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowej wpłaty.
    10.  Nieopłacenie należności za obiady za okres dwóch miesięcy skutkować będzie usunięciem dziecka ze stołówki szkolnej.
    11.  Uczniowie, którzy mają nie rozliczone obiady z lat (miesięcy) ubiegłych nie będą przyjęci na obiady.
    12.  Wpłaty za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na konto:
     
     

    Szkoła Podstawowa nr 2 w Skierniewicach

    96-100 Skierniewice, ul. 1 Maja 15

    nr konta 80-1020-3352-0000-1002-0193-3795


    Prosimy o umieszczenie w tytule wpłaty następujących danych:
     
    Imię i nazwisko dziecka, klasa…………….

    Opłata za obiady za miesiąc ......................

     


     

     

  • Dokumenty do pobrania