• Konkurs "Najpiękniejsza kartka Wielkanocna w języku rosyjskim"

     • CELE KONKURSU:

      - rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi

      - rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,

      - wyłanianie plastycznych i językowych talentów.

      REGULAMIN:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII, którzy uczą się języka rosyjskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach.

      2. Celem konkursu jest własnoręcznie wykonanie przez uczniów kartki wielkanocnej (1 sztuka).

      3. Technika wykonania oraz format kartek są dowolne.

      4. Gotową kartkę należy dostarczyć nauczycielowi j. rosyjskiego w terminie do 31.03.2024 r.

      5. Każda kartka wielkanocna powinna zawierać opis: imię i nazwisko autora, klasę.

      6. Oceniane będą kartki z prawidłowo napisanymi życzeniami w j. rosyjskim.

      7. Zwracamy uwagę na: estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora.

      8. Na laureatów czekają nagrody.

       

      Organizator: Magdalena Radek

       

     • Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów kl. I-III

     • 21 lutego 2024 r. odbył się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów klas I-III w pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/24.

      Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody za udział w ogólnopolskich konkursach: Mój las, Alfik humanistyczny oraz Alfik matematyczny. Wręczono również dyplomy i nagrody za osiągnięcia w wielu konkursach szkolnych.

     • Standardy ochrony małoletnich

     • Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

      „Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

      W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

      • w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
      • wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej,
      • podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
      • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
      • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,
      • rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.

      Ponadto przyjęto, że:

      • prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
      • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

      Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia
      ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

      UWAGA-WAŻNE!!!

      Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie! 

      Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

      Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

      Pomogą Ci:

      Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

      Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

      Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie
      i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia
      w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

      Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

      Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

      Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych. 

      Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.

      Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.

      Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.  

      Możesz zadzwonić do:

      • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy
       w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.
      •  Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
      • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie
       w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

      Zapoznaj się ze standardowymi ochrony małoletnich obowiązującymi w naszej szkole

       

     • Szkoła Podstawowa nr 2 - Szkołą Roku 2023

     • Drodzy Przyjaciele naszej szkoły!

      Mam zaszczyć poinformować, że nasza szkoła zdobyła I miejsce na Szkołę Roku 2023 w Skierniewicach w Plebiscycie Edukacyjnym 2023 organizowanym przez Dziennik Łódzki.

      Cieszymy się również z sukcesów: Pani Doroty Orłowskiej, która zdobyła I miejsce w Skierniewicach w kat. nauczyciel kl. IV-VIII oraz Pani Koniecznej Ilony - I miejsce w Skierniewicach w kat. nauczyciel kl. I-III.

      Nagrody zostały wręczone 26 lutego 2024 r. w Teatrze Pinokio w Łodzi w czasie uroczystej Gali.

      Dziękujemy Wszystkim, którzy na nas głosowali za docenienie naszej pracy!

     • ZAWODY - PIŁKA SIATKOWA

     • 21 lutego 2024r roku  uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w zawodach KOSZYKÓWKI,  organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

      Do zawodów przystąpiła drużyna chłopców w składzie:
      1.    Aleksander Bełc VIII C
      2.    Przemysław Cieślak VII C
      3.    Kacper Dziedzic VII C
      4.    Olaf Korbeń VII D
      5.    Wojciech Machnicki VII C
      6.    Jan Mozga VII A
      7.    Błażej Piotrowski VII A
      8.    Marcel Popek VII C
      9.    Wiktor Samuła VII B
      10.  Mateusz Szaleniec VIII A
      11.  Borys Suszkowski VII A
      12.  Wiktor Walczak VII C

      Skład zespołu w 99%  stanowili uczniowie klas siódmych. To oni wykazując się największymi umiejętnościami technicznymi i taktycznymi oraz wolą walki godnie reprezentowali naszą szkołę.

      Walka była zacięta, zawodnicy walczyli o każdą piłkę, wzajemnie się dopingowali i zachęcali do walki. Na ich twarzach widoczna była sportowa złość, zacięcie, a nawet łzy. Ich zadaniem było nie tylko wywalczenie dobrego miejsca, ale także podpatrywanie innych, oswajanie się z atmosferą zawodów oraz  startowym stresem.

      Ostatecznie chłopcy zajęli IV miejsce, co po długiej nieobecności na zawodach koszykarskich piątek, uważamy za duży sukces !!!

      Wszystkim zawodnikom gratulujemy i zachęcamy do dalszej sportowej pracy.      

      opiekun D. Woźniak    

     • Apel podsumowujący osiągnięcia kl. 4-6

     • Dnia 21.02.2024 roku odbył się apel podsumowujący I semestr roku szkolnego 2023/24 dla klas IV-VI. 

      Pan dyrektor Artur Błażejewski wręczył stypendia za wyniki w nauce i zachowaniu oraz stypendia za osiągnięcia sportowe. Następnie uczniowie uczestniczący w konkursach matematycznych, polonistycznych, religijnych, czytelniczych i innych otrzymali dyplomy  oraz drobne upominki.

     • Historię swoją znamy – o Skierniewicach pamiętamy! - 567 lat Skierniewic

     • 19 lutego 1457 r. Skierniewice otrzymały prawa miejskie, dlatego na górnym korytarzu oraz w bibliotece szkolnej można obejrzeć wystawę poświęconą tej rocznicy.

      Oprócz zdjęć dawnych i obecnych Skierniewic przypomniano również daty ważne dla naszego miasta.

      Zapraszamy do zapoznania się z wystawą!

     • Świetlicowe Walentynki

     • Walentynki to wyjątkowy dzień wyrażania sympatii czy przyjaźni. Nasze Świetliki również przyłączyły się do celebrowania tego radosnego dnia, stworzyły piękne kartki dla swoich przyjaciół oraz dekoracje zdobiące naszą świetlicę.

      Uczniowie uczestniczyli również w walentynkowych zabawach i konkursach.

     • Lekcja ornitologii

     • Lekcja ornitologii z pracownikiem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

      14 lutego uczniowie z klas 6d oraz 4d, w ramach działań Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody, wzięli udział w spotkaniu z Panią Kingą Nowak - pracownikiem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie wysłuchali prelekcji pt. „O sowach w kilku słowach” oraz  „Ptaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”. 

      Podczas trwania zajęć uczestnicy wsłuchiwali się w głosy ptaków, mieli okazję dotknąć pióra sowy oraz obejrzeć sowie wypluwki. Uczyliśmy się również rozpoznawać gatunki ptaków m.in. dzięciołów i sikorek. Jeśli nie wiecie, jak nazywa się największa sowa w Polsce zapytajcie naszych młodych przyrodników.   

       

      Opiekunowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

       

     • Dzień Bezpiecznego Internetu

     • W roku 2024 obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu
      pod hasłem „Bezpieczny Internet dla wszystkich”.

         Hasło to ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom sieci, bez względu na ich wiek, pochodzenie czy miejsce zamieszkania. Należy dążyć do tego, aby każdy mógł korzystać z Internetu bez obaw o swoje bezpieczeństwo i prywatność.

         W ramach DBI 2024, uczniowie naszej szkoły wezmą udział w szeregu lekcji w ramach projektu edukacyjnego  Cyberlekcje 3.0 począwszy od 12 lutego do końca marca 2024 roku, a chętni uczniowie z klas IV–VIII mogą wziąć udział w konkursie na przygotowanie plakatu o tematyce związanej z bezpieczeństwem w sieci (szczegóły w regulaminie - w załączeniu).

        Wychowawcy klas przeprowadzą zajęcia w ramach projketu.

        Uczniowie przygotują również gazetki tematyczne.

         Zapraszamy nauczycieli, do udziału w webinarach Polskiego Centrum Safer Internet, które przybliżą im najnowsze kierunki profilaktyki zagrożeń online.

         Do udziału zapraszamy również Rodziców naszych uczniów i zachęcamy ich do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi np.: fachowymi poradnikami dostępnymi na stronie internetowej projektu:

      https://www.saferinternet.pl/pakiety-edukacyjne/dla-doroslych.html

         Zapraszamy też do zapoznania się z materiałami związanymi tematycznie z bezpieczeństwem w sieci (w załączeniu).

     • X Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek ,,Hej kolęda, kolęda”

     • 19.01.2024 r. na scenie Sali Koncertowej Centrum Kultury i Sztuki odbył się X Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek ,,Hej kolęda, kolęda”, organizowany przez  Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II.

      W konkursie objętym  Patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice zaprezentowało się 35 uczestników ze skierniewickich szkół podstawowych. Poziom konkursowych prezentacji był bardzo wysoki.

      Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Wojciech Antos z klasy Ic, Natalia Wojenka z klasy IVa, Marcel Iwańczyk z klasy IVc, Maja Okrasa z klasy Ve, Maja Koprowicz z klasy VIIb oraz Anna Kotecka z klasy VIIIa.

      Decyzją jury wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach wśród których znaleźli się:

      • Maja Koprowicz i Anna Kotecka, które zajęły II miejsce w kategorii klas VII- VIII,
      • Natalia Wojenka – III miejsce w kategorii klas III- IV oraz
      • Wociech Antos, który zdobył wyróżnienie w kategorii klas I- II.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

     • Zbieramy dla WOŚP'u

     • Brawo SP2! Zebraliśmy do puszek WOŚP 1949,61 zł. To jest ponad 3 razy więcej niż w zeszłym roku, kiedy przekazaliśmy na Wielką Orkiestrę 596,76 zł. 

      Dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za wielkie serca!

     • Akcje Koła Wolontariatu - XII, I

     • W grudniu i styczniu w naszej szkole przeprowadziliśmy wiele akcji charytatywnych. Wszystkie okazały się ogromnym sukcesem dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych Wolontariuszy.

      Zebraliśmy słodycze dla Seniorów z Dziennego Domu Pobytu z okazji Dnia Babci i Dziadka.

      Zebraliśmy również dużo żywności do jadłodajni dla ubogich.

      Od dzieci z domu dziecka DOM otrzymaliśmy podziękowanie za zebrane słodycze.

      Na zdjęciach również dary zebrane dla skierniewickiego Hospicjum im. A. Olszewskiej.

      Wszystkim darczyńcom dziękujemy!!!